Kávomaty, s.r.o.

Ako chránime
aj Vaše osobné údaje?

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok.

Podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok IČO: 31 735 657 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov , odd. Sro, vl. č.: 3378/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Za účelom spracúvania štatistických údajov využívame služby Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu

Pri Vašej návšteve na našom webovom sídle kavomaty.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované priamo vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Chrome 78.0)
 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows 10, iOS)
 • rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)
 • IP adresa
 • čas prístupu

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu systémom kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše webové stránky, a ďalšie systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

Webhosting prevádzkujeme prostredníctvom spoločnosti Websupport, s.r.o, Karadžičova 12 821 08 Bratislava.

Zakaždým keď navštívite našu webovú stránku budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové súbory obsahujú nasledujúce údaje: čas a dátum prístupu, URL adresu stránky a IP adresu, zároveň môžu obsahovať predchádzajúcu URL adresu, množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o tom z akých stránok na náš web prichádzate a informácie o čase, ktorý strávite prezeraním predmetných stránok. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači, používajú sa na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok, následne vďaka týmto súborom Vám chceme ponúknuť kvalitnejší obsah. Tým pádom tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, YouTube a podobne. Predmetné cookies súbory si viete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo cez svoj počítať vo svojom internetovom prehliadači.

Prihlásením sa na odber noviniek na našej webovej stránke vyjadrujete svoj súhlas s použitím mailovej adresy na nasledovné účely: spoločnosť KAVOMATY, s.r.o. vám bude zasielať prostredníctvom emailu informácie o novinkách, akciách a mimoriadnych ponukách a službách, ktoré sa týkajú Vášho záujmu o kúpu produktov. Váš súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zakliknutia odkazu, ktorý je umiestnený v každom elektronickom newslettri.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odhlásiť sa z odberu newslettrov môžete prostredníctvom odkazu v pätičke každého z nich. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň:

 • právo na prístup k vašim osobným údajom,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu,
 • právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

Môžete tak urobiť e-mailom na kavomaty@kavomaty.sk alebo poštou na sídle spoločnosti KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, SLOVAKIA. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Služby poskytované v rámci kavomaty.sk, na ktoré sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.